سفارش تبلیغ
صبا

پــــاســـدار جملـه ارزش ها حسین

مکتب تــــوحیـــــد را معنــــا حسین


نـــــاشـــــر انـــــوار ذات ســـرمدی

نـــــاصـــــر اسلام نــــــاب احمــدی


نــــوربخــــش محفــــل افلاکیــــــان

خاک راهــــــش تـــوتیــــای خاکیان


افتخــــــــار انبیــــــــــا و اولیـــــــــا

عــــروةالوثقــی و مصبـــاح الهـدی


چـــون صبــاح ســوم شعبـان دمید

مــژده ی جانبخـش میلادش رسید


چارمین روز از مه شعبان به گوش

آمد این پیغام جانبخش از سروش:


پــــاســــــدار دین حـــق را یاوری

یـــــــــاور شیـــــراوژن نــام آوری


حق عطا فرمود بر یعســوب دیـن

حیـــــدر صفـــــدر امیــرالمـؤمنین


نـام او عبّــــاس اباالفضلش لقب

معنــــی اخلاص و مفهـــوم ادب


پـــــاسداری را سـرافـرازی از او

افتخـــــار نــام جــانبــــازی از او


تا که مستحکـم شود ارکان دین

پاسداری شـد به جانبازی قرین.

تاریخ : یکشنبه 98/1/18 | 11:42 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر