سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

ای گـــربــــه ی سیــــاه مــن ای نـــازی ملوس

خــــود را نمــــال این همه بر ســاق پـــای من


می دانم این که بــــرده تـــو را تــاب ، گشنگی

پرسی مــــرا کــــه:از چــــه نیاری غـــذای من؟


شـــرمنـــده ام ز روی تـــو ای بـــاوفـــا انیــس

وی ســـال و مــــاه و هفتـــه و روز آشنـای من


در سفــــره نیست نـانـم و در دیگ پاره گوشت

تــــا آورم بــــرون کنــــی نـــــوش ، جــای من


همچـون تـــو چشـــم دوخته ام سوی آسمان

تــــا لقمـــه ای مگــــر بفــــرستـــد خدای من


از من دعـــا و از تــــو هم آمیـــن آن ، بگـــوی

تــــا بلکه مستجــــاب شــــود این دعـای من


ظــــرف غـــــذا اگـــر بفـــرستــــد ، بــرای تو

تیــــــر بــلا اگــــر بفــــرستــــد ، بـــــرای من


خواهی مگــــر دویـــدن اشک مـــرا بــه روی

بینـی کـــه ضجّــــه می زنی ای بینـــوای من


ای کاش صاحـــب تـــــو یکــــی پــولـدار بود

نی چون منی فقیـــر و بـــداقبـــال ، وای من


در فکر خویش بــاش و ز شـــرّم خلاص شو

انصاف نیست تــا کـــه بسـوزی به پـای من


از خوردنی به جز غم و اندوه و غصّه نیست

خواهی بمــان و خواه بـــرو از ســرای من!
تاریخ : جمعه 98/1/23 | 8:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر