سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دکــــل بـــــــــازان عــــالــــم را بگــــوییــد

مبــــــارک اختـــــلاس و پــــولشـــــویــی

جهـانـی گــر بــــه زیـــر اخیــــــه گیــرنـد

نخــواهـد شـــد شمـــــا را بـــازجــــویی

::::

شــــود حـبـس ابـــد نــاچــار ایـــن جــــا

کسی گــر شـــــاخِ کــــل دزدیـده باشد

ولـــــی یـــک جــو نبینـــد از کـــس آزار

اگـــــــر رنـــــدی دکــل دزدیـــــده باشد!

::::

نـــــود درصـــــد بـــه زیــــر خـــطّ فقرند

در این کشور که مالش هست بسیار

ولــی بـــر خــطّ ثـــــروت مــی خــرامـد

دکــل بــاز و دکــل یــار و دکــل خــوار

::::

خوشا آنــــان کــــه بـــا دولـــت قرینند

زمیـــن خــــوارنــد یا ســـرمـایـه دارند

حمایــــت مـــی شــونـــد ازچند جانب

دکـــــل بـــــــازان خــــــوب روزگـارنــد

::::

خوشا آن کـس کـه کلّ مشکلش را

چو شـب خوابید ، روز بعــد حل دید

زثــروت بست پشت هفــت پشتش

شبی گرفی المثل خواب دکل دید!

::::

بـود نـــانـــش درون خیـــک روغــن

اگــر رنــــدی دکــل دزدیـــده باشد

نــه در اردوی استکبــــار ملعـــون

به ایران فی المثل دزدیده باشد!

تاریخ : چهارشنبه 98/3/22 | 11:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر