سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

مکن ای مرد دانا زن ستیزی

که بر چشمت رود ناگه سه تیزی

یکی تیزی زند همسر به چشمت

دو دیگر مادرش تا پر بریزی!

***

چنین فرمود حاجی شیخ خوش دست

بـــه تنبیه زنان باید کمر بست

زنان را کرد باید گاه تنبیه

که این خود مایه ی نظم است و تنزیه

اگر زن کرد در منزل تمرّد

چه هنگام تأهّل یا تجرّد

بزن او را که زن خود فعل امر است

کتک زن را مهنّاتر ز تمر است

بزن زن را نه اما وحشیانه

مپاش از هم اساس آشیانه...

***

من اما نیستم با او موافق

که حاجی شیخکی باشد منافق

بلانسبت مگر زن چارپایست

که او را با کتک تنبیه بایست؟

زنان ریحانه ی باغ حیاتند

که اغلب راه حلّ مشکلاتند

نبخشاید خدا آن را که فرمود

بزن زن را که امری نیست مردود

ز دامان زنان معراج رفتند

و اغلب هم پی تاراج رفتند

هزاران تا هزاران مرد واجد

که اغلب هم نبودستند ماجد

غرض در این جهان سفله پرورد

که زن شایسته تر باشد ز هر مرد

اگر خایم به دندان آهنی را

ز خود هرگز نیازارم زنی را.
تاریخ : دوشنبه 98/4/24 | 6:7 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر