سفارش تبلیغ
صبا ویژن
امشب که تو را با سخن عشق سری نیست
جز قافلـــــــه ی اشک مرا همسفری نیست
جویــــای خبـــــر هستــــی و بگـــــذار بگویم
جز سوختن و ساختن اینجــــــا خبری نیست
پروانه ی دردم کــــه بـــه ماتمکــــده امشب
از موهبت شمـــــع مرا جـــــز شرری نیست
جامم دل و خونــــم می و دردم شده ساقی
در میکده ی سینـــــه بســــاط دگری نیست
امشب شب تاریــــک فـــراق است که بر آن
ماتمزده را چشـــــــم امیــــد سحری نیست
پرواز کم طایـــــر طبعـــــم ز شـــــراب است
آن هم که نباشد دگــــــرم بال و پری نیست
گفتند کــــــه بــــــر گیــــر دل از آن بت طناز
زین سرو روان هیـــچ امیــــــد ثمـری نیست.تاریخ : یکشنبه 98/6/24 | 8:20 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر