سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نوشته بود به دیوار مسجدی : چه خوش است

نمــــاز خویش بخـــوانیــــد بـــا شکــوه و جلال


گذشت رنـــدی و ذیلش نوشت بــا خط خوش:

بـــــرای پیـــــــروی از امــــــر ایــــــزد متعـــال


هــرآنچه سعـــــی نمـــــــودم جلال بی ایمان

از ایــــــن سفــــارش میمــــون نکرد استقبال


مـــن و شکـــــوه ولیکــن بـــه جــــای آوردیم

نمــــاز خویش ســـِر وقـــت و در نهایت حال!
تاریخ : پنج شنبه 98/7/25 | 9:43 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر