سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خواهم کـه شبی مســت در آغوش تو افتم

چون زمــــزمـه ی عاطفه در گـوش تـو افتم


پــــروانـــه شـــوم گــــرد رخ مـــاه تـــو گردم

گلبـــوســه شوم بر لــب می نوش تـو افتم


در باغ و چمن چون که به صـد جلوه در آیی

شبنــم شــوم از شاخه بـه تنپوش تـو افتم


در محفــل شمـــع و گل و پـــروانـــه و بلبل

بـا رقص طــــرب مست در آغـوش تو افتم


گـــر طالع دیــــــدار نـــــدارم ، بــه پیــامی

یـــــادم کـــن و نگـــذار فـرامـوش تـو افتم.     
تاریخ : چهارشنبه 98/9/6 | 6:55 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر