سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

از خــــــانـــــــه به میخـــــــانـــــــه اگــــــر راه نباشد

در زنــــــدگــــی ام جلــــــــوه ی دلخــــواه نبـــاشد


جز دغـــــدغـــــه ی صبــــــح خمـــــاری نبـرد سـود

ســــــاقــــــــی اگــــــــر از راز مـــــــی آگاه نبـاشد


یــــــوســـف نشود معتبــــــر ازجــــــاه ، بـــه اکراه

یـــک چنــــــــــــد اگــــــــر معتکـــــف چــــــاه نباشد


عشق مـن و تـــو قصه ی پر سوز و گدازی است

کــز خاطــــــره هـــــــا رفــــت و در افـــــواه نباشد


کی خـــــرمــــــن غــم هـــای دلـــــم را زنـــد آتش

یــک شعلـــــــه اگــــر بـــــر لـــــب مـــــن آه نباشد


گلبوسه ی لعــل تـــو متاعی است که چون بخت

گاه آیـــــــــــد و گاهـــــــی رود و گاه نبـــــــــــاشد


گر پــــــرتــــــوی از حسن تـــــو تابد به دل عشق

روز و شـــب عمــــــر ایـــــن همـــه جانکاه نباشد


گل باشی و گل پوشی و می نوشی وچون گل

عمـــر تـــــو امیــــد اســــت کــه کـــوتـــاه نباشد.
تاریخ : پنج شنبه 98/9/28 | 11:6 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر