سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


صدو هفتاد و شش کبوتر عشق
که در آن شامگاه کشتــه شدند

در پنـــاه خــــدا اگــــر بـــودنـــد
ز چه رو بی پنــاه کشته شدند؟

آه  از آن نخبـــگان کــاردرســت
که به یک اشتباه کشته شدند

بـــامـــداد شبــانگـــه شومی
کان جـــوانان ماه کشته شدند

یــــادم ایـــن آیــه آمد از قرآن:
به کدامین گنــاه کشته شدند؟
تاریخ : دوشنبه 98/10/23 | 2:15 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر