سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آید بهـــار خــــرّم و خالی است جــای گل

یــارب کجاست قافلــه ی مشکسای گل؟


از دستبــرد رهــــزن بـــاد خــــزان مگــــر

آسیب دیـــده یــوســف نیکــو لقــای گل؟


دیشب به بـــاغ زمــزمــه کردیم تــا سحر

مــــن از بـــرای بلبــل و بلبــل بـــرای گل


تا ســرخ رو دوبـــاره بـــر آیــد ز تیره خاک

خــــونــم ز دیـــده متّصـــل آید به پای گل


کمتر ز سنگ خـــاره مخوانش بـــه روزگار

آن دل که نیست شعله ور از ماجـرای گل


بیگانـــه اسـت بــــاد صبــــا نیــز پیش ما

وقتــی خبــر نمـــی دهـد از آشنــای گل


بیــرون ز دل نمی رود آری ولای دوسـت

از ســر بـه در نمی شود آری هـوای گل.
تاریخ : یکشنبه 98/10/29 | 5:42 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر