سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایراننه    رؤیایی مرا    در سر   نه شوری

تهی   از عشق     یا نفرت؟    ندانم

چو    تابوتی    که حجم آرزوهاست

تن خود را    به هر سو می کشانم

*

نگاه      روشن        آئینه        با من

تلاقی کرد     و     از نورم     خبر داد

من    و     تاریکی  نزدیک    جفتیم

چرا        آئینه      از دورم   خبر داد؟

*

کران تا بی کران    در  جستجویم

مگر     گم  کرده ی     خود را بیابم

کجا  رفتند       رؤیاهای     شیرین

که سربر می کند   هرسوسرابم؟

*

مرا   ای قطره های اشک     امروز

مجالی     تا   به  شیدایی بخندم

به    یاد       روزهای     رفته   بر باد

شبانگاهان       رؤیایی      بخندم

*

نه   رؤیایی    مرا  درسرنه شوری

اسیر           آرزوهای           محالم

به   تاریکی  چنان جفتم که امروز

دل   آئینه    می سوزد   به  حالم!
تاریخ : دوشنبه 99/2/22 | 12:29 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر