سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی


دنیا   چه   رنگها   و     چه     نیرنگها     کند
رقص   این   عجوزه  با همه   آهنگها      کند

راحت  به   هر   فلاخن  اگر آمدش  به  چنگ
تا   کله ها   نشانه  رود         سنگها     کند

وارستگان   کنده  دل   از   مهر    دهر   را
رسوای   شهر    با     زدن    انگها      کند

دارد  عجب   مرام   بدی  این  بریده       دم
خود   را   مطیع   جمله ی     الدنگها     کند

با  هرکه   اهل   معرفت  و عشق  در  ستیز
با  هرکه   اهل  صلح  و صفا  جنگها   کند

رام   کسی   اگر  شود  این   گربه ی ملوس
تیز   از   برای   کشتن  او     چنگها  کند

عمری  کسان  به  خدمت اویند این  شگفت
بسیارها   به   دار   خود      آونگها   کند

دست  طرف  وبال  به  گردن  اگر   نکرد
پای  طرف   حواله ی   اردنگها       کند

از  خانه  و  دیار  خود   آزاده   مرد   را
تبعید   بی  بهانه  به     فرسنگها     کند

لابد   شنیده اید به ضرب المثل  که  وی
آماج    سنگها     قدم      لنگها     کند

لاقیدها  به  شادی  او  چهره  بی  غبار
ابدال   را   به  ناصیه   آژنگها    کند

هرشربتی که ریخت درآن زهرجانشکار
در   تنگها   به   محفل    دلتنگها  کند

وقتی ز جور او به فغان است پیر  دیر
حق   دارد  ار  که  طفل بسی ونگها کند

راهی که می رودهمه کج راست گفته اند
تقلید  از   قبیله ی   خرچنگها       کند

یارب به دست«خوش عمل»ت ارتشی بده
کآماده ی شکستن   او     هنگها   کند.
تاریخ : جمعه 99/4/6 | 10:42 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر