سفارش تبلیغ
صبا ویژن


بیا     به     کوی   رضا  ، چشمه ی بقا اینجاست
مقام      امنیت     خاطــــر      و    رضا اینجاست

بیا      به      زمزمه ی      یا   مجیب ، الدّعوات
که   استجابت   هر خواهش   و دعا اینجاست

اگر      شکسته     دل   از      حادثات     دنیایی
بیا      که      راز درستی     دل    تو را اینجاست

ز     دام      هرچ   غم     و   محنت و گرفتاری
مهیمنی     که تو را     می کند  رها اینجاست

به      قفل    بسته ی    دلهای    ناامید امروز
کلید معجزه    ،    دست  گره گشا اینجاست

به     داغ خویش   اگر مرهمی    طلب  کردی
به     درد خویش   اگرخواستی دوا اینجاست

مرو      به نزد    طبیبان    برای     عرض نیاز
بیا    به    توس که  بر دردها شفا اینجاست

به       محرمان    حریم     نیازمندی       گو
کجا    روید که     بیت الحرام    ما اینجاست

بگو     به     مردم  بیگانه  با هواجس نفس
بساط     قاعده ی    عشق    را  بنا اینجاست

ز    طوف   کوی رضا    دل     نمی رود جایی
که  کعبه  و  حرم  و  زمزم و صفا اینجاست

زتنگدستی   خود  شکوه   کم کن ای سائل
که هرچه میطلبی نعمت از خدا اینجاست.
تاریخ : سه شنبه 99/4/10 | 12:37 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر