سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شتر    مرگ      عاقبت      خسبد
به   در  خانه ی   وضیع و شریف

نه    تعارف  کند   نه    چانه زنی
همه   را   می برد  ردیف   ردیف

عده ای  در  ربیع قبل  از صیف
عده ای   در  شتاء   بعد  خریف

بنپرسد  که  دین  و  مذهب تو
چیست  در زندگی  بکن تعریف

کافری ، دهری ای ،  سکولاری
یا  که  از  پیروان   دین حنیف؟

جاهل  و  بی شعور  و   نادانی
یا که  دانایی  و  علیم وعریف؟

کوتهی یا بلند قامت و راست؟
پت و پهنی  و  یا  نزار ونحیف؟

در    نگاهش    تفاوتی     نکند
زن   و  مرد کثیف  یا که نظیف

گر         توانای          باربرداری
یا که  بار  اوفتاده  فرد ضعیف

شتر   مرگ    با    تمام      قوا
همگان راست در زمانه حریف.
تاریخ : جمعه 99/4/27 | 9:28 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر