قاتل شادی   و   لبخند      گرانی  شده است

تلختر   از   سخن  پند       گرانی  شده است

روی   دلهای    جماعات       فقیر       افتاده

غصه  چون  کوه  دماوند  گرانی شده است

داد   بحران   تورم    به      زنان     یائسگی

بیخ   مردان  وطن   کند   گرانی شده است

مادری   روسری  و    چادر خود برد  به کار

عوض  پوشک  فرزند     گرانی شده  است

ذوقشان رفت چو  مرغان که برفتنداز تخم

همه  اقشار  هنرمند    گرانی  شده است

پیر  ما   زیر   خط  فقر  ز بس  دید    فشار

سه قلو طفل خودافکند گرانی شده است

دوش آقای  نماینده  به دولت     فرمود :

زدی ازبس همه جا گند گرانی شده است

دوش  در  مجلس ارباب  مشایخ     دیدم

بیخ  ریش  همه آوند    گرانی شده است

حذف شد از سبدخانه ی ما هرچه که بود

چه کنم  شکر خداوند  گرانی شده است

بر خلاف  همه یاران که غم ما   خوردند

دشمن ما شده خرسندگرانی شده است

وقت آن است که  چون ما بفرستی لعنت

به  شهان قجر و زند   گرانی شده است

توی این مملکت  بلبل و گل    شکر خدا

مرگ ارزان شده هرچند گرانی شده است

از هدفمندی   یارانه  چو یک سال گذشت

همه  دیدند هدفمند   گرانی شده است

اگر اینهاست همه    زیر   سر    استکبار

پس  بسوزد    پدر بی    پدر     استکبار.
تاریخ : جمعه 91/2/15 | 6:54 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر