سفارش تبلیغ
صبا ویژن

«ترامپ» رفت و «جو بایدن» رسید و حال جهان 

کنــــــون پــــــس از 48 مــــــاه بهتــــــر شـــــد


ســــــوار «فیــــل» سـگ زرد رفــت در جنگـــل

که دوره دوره ی جفتک پــرانــی «خــر» شـــد!


*فیل نماد جمهوری خواهان و خر نماد دمکراتهاست ...سگ زرد هم مقصود «ترامپ» است.تاریخ : یکشنبه 99/8/18 | 5:52 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر