سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هــر کس بــه جهـــان تمکّـــن مالی داشت

عنـــوان و مقـــام و رتبــــه ی عالی داشت


وانکس کـــه نبـــود صاحـــب مـــال و منال

گر داشت همیشه سفره ی خالی داشت.
تاریخ : شنبه 99/9/8 | 6:52 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر