سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شک   ندارم   که    چند   وقت   دگر
دیده بوسی      رواج     خواهد یافت

کرونا      رفته      از     پی      کارش
مرض    آن        علاج   خواهد یافت

آنکه یک لقمه نان به سفره نداشت
گرده ی    نان    ساج    خواهد یافت

پیر    درمانده ی      خرابه     نشین
خانه    در    برج     عاج خواهد یافت

وان که را خودروی نبوده و نیست
گر نه «جنسیس»،«داج»خواهدیافت

زغن     ورپریده       سلخ     لجن
زاغ   هم      باغ    کاج خواهد یافت

مرغ تخمی   کنار   جوجه خروس
بر   سر خویش   تاج خواهد یافت

بهر    طیّ    مسیر   ،  کم بینا
بر کف   خود   سراج خواهد یافت

باز    در    بازی     ورق   دل   من
ده خشت   آس خاج خواهد یافت

برج    پیزا   هم    از   تراکم خلق
بیشتر      اعوجاج    خواهد یافت

ملوان زبل   به   کشتی خویش
دانه ی    اسفناج    خواهد یافت

دولت    ورشکسته    بار   دگر
بخت    باج   و   خراج  خواهد یافت

وز   شگردی   که  می برد در کار
ملتی    هاج و واج   خواهد یافت

باز    هم   معجزات   پی در پی
امت از شیخ و حاج خواهدیافت

یارما چون کتک خورش ملس است
مشتها   بر   ملاج خواهد یافت

غرب  وحشی به   ما  در آخرکار
باز   هم    احتیاج   خواهد یافت.
تاریخ : چهارشنبه 100/1/11 | 8:11 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر