سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بــه شیــخی  گفـــــــت  رنــــــدی  لاابـــالی

درون  از  معـــنویّت  کــــــرده    خــــالــــی


که  ای  مصبــــــاح  تعلیــــم  و  تعلّـــــــــم

گــــــهرافشـــان  به  هنگـــام  تکلّــــــــــــم


سئوالـــی  دارم  از  ســـرکــــار  عـــالــی

جــــــوابـــــم  را بفـــرمـــــــا ارتجـــــالـــــی


اگـــر  در  حــــال مستـــــــی یک نفر مـرد

ز  دنیــــا  سـوی  بــرزخ   راه  بسپـــــــرد


بـــه  بـــــرزخ  بـــــود  مست و لول  یکسر

همی مست وملنگ آمـــــد بـــه محشــــر


چـــــه حکمـی دارد و پادافرهش چیست

بگـــو بـــر من که صبر و  طاقتـــم نیسـت


دو چشم  شیـــخ  شد  گـــرد  از تحیّـــــر

به زانــــو  زد کـــــف  دست  از تحسّــــــر


روان  از  دیــــــده  اشکش  بــــر محاسن

از  اشــــــک   دیـــدگــانش  تــــر محاسن


ز  خــــاطـــر  بـــــرد  مـــــدح و منقبت  را

بگفت  آن  رنـــــــد  دانـــــی مـــــرتبت را


شـرابی  را  کـــه می فرمایی ای شاب

بـــــدیـــن  کیفیت  و گیــــــرایـــی نـــــاب


در  ایـــن یک قـــــرن  عمری کز  خداوند

گرفتم  در   جهـــــــان  پـــــــر  از  آفنـــد


بـــه  حقّ حق نه  وصفش را  شنیـــدم

نه  در خواب  و  خیال  خویش  دیـــــدم


فدای  جامی  از آن هـــر که  جــان کرد

نپنداری   در   ایــــن  ســــودا زیان کرد


خوشـــا  آنان کزین مـــی نـــوش کردند

به  یک دم  تـرک  عقــل و هوش کردند


بگو  جان  تو  و آنــــــان  کــــــه نـوشنـد

کجـــا  این  روح پــــرور  می فـروشند؟!

تاریخ : یکشنبه 92/12/18 | 7:33 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر