سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رفت در نـــزد شیــــخ تــازه مرید

بـه دو زانـــو نشست و بـا تمجید


گفت:ای خلــــق را مــــراد نکــو

آنقدر زار و خستـــــه ام کـه نگو

 

شیخ گفتا:خــوش آمدی سویم

باشد ای جان من ، نمی گویم!!


تاریخ : پنج شنبه 95/3/20 | 8:35 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر